<< Terug naar overzicht

Contractstandaarden WMO

Karel is als kennisorganisatie voortdurend bezig om toegevoegde waarde te bieden aan onze deelnemers. Daarbij adviseren wij onze deelnemers onder andere over de diverse contracten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Eenduidige contractering is hierbij een middel om de administratieve lasten bij de totstandkoming van contracten en de toepassing van de contracten in de dagelijkse praktijk te verminderen. Het project Contractstandaarden Wmo van het Ketenbureau i-Sociaal Domein speelt hier perfect op in.

Het ultieme doel van de contractstandaarden is te komen tot een aanzienlijke verlichting van administratieve lasten, zodat er maximale ruimte ontstaat voor goede zorg en ondersteuning. Contractstandaarden leiden tot meer eenduidigheid in de uitvoering en scheppen hiermee ruimte voor innovatie, transformatie en het daarvoor benodigde beleid. Het streven is dat de onnodige diversiteit weg wordt genomen en dat gemeenten de ruimte behouden om inhoudelijke afwegingen te maken. Bovendien bieden contractstandaarden tijdsbesparingsmogelijkheden in de contracteringsfase en de uitvoering van de contracten, waardoor er meer tijd en ruimte is voor visievorming, beleidsontwikkeling, en partnerschap en daadwerkelijke zorg en ondersteuning.

In de contractstandaarden gaat het vooral om uitvoeringsvoorwaarden (ook wel randvoorwaarden of niet-kernbedingen genoemd). Deze uitvoeringsvoorwaarden kunnen zowel in een contract als in een in een subsidiebesluit worden opgenomen. De op te stellen contractstandaarden Wmo richten zich enkel op maatwerkvoorzieningen, niet op algemene of collectieve voorzieningen. Voor alle onderwerpen die onderdeel worden van de contractstandaarden Wmo wordt in overleg met stakeholders beoordeeld of het toegevoegde waarde heeft en of deze binnen het project tot stand kunnen komen. Waar mogelijk wordt aangesloten op lopende initiatieven of gebruikgemaakt van bestaande instrumenten, zoals modelbepalingen en bestaande inkoopdocumenten.

Voor het onderdeel Jeugd zijn eerder contractstandaarden opgesteld voor randvoorwaarden in de contracten die gemeenten en aanbieders met elkaar afsluiten. Voor de Wmo is er zeker ook behoefte aan vergelijkbare standaarden. Daarbij geldt dat de aanpak lopende aanbestedingen niet doorkruist en dat de contractstandaarden gelden voor elk van de drie uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht). Tot slot worden de definitieve contractstandaarden Wmo door de VNG tot een verbindende standaard verklaard voor hun leden.

Karel heeft tijdens de consultatieronde van dit project een actieve bijdrage geleverd aan het beoordelen van de concept contractstandaarden. Alle bevindingen worden door het Ketenbureau meegenomen in het opstellen van de aangepaste versie van de conceptovereenkomst contractstandaarden. Dit is weer een stap verder in het proces van optimaliseren van de contractstandaarden Wmo.

Voor meer informatie over dit project wordt verwezen naar het Ketenbureau i-Sociaal Domein: Contractstandaarden Wmo ยท Ketenbureau i-Sociaal Domein en meer specifiek naar het Plan van Aanpak Contractstandaarden Wmo  

<< Terug naar overzicht